Phòng chiếu phim Cao Lãnh

Mã số: MS0081

Ước tính đầu tư: 220,000,000 VNĐ

Phòng chiếu phim quận 2

Mã số: MS0055

Ước tính đầu tư: 150,000,000 VNĐ

Phòng chiếu phim quận 1

Mã số: MS0043

Ước tính đầu tư: 200,000,000 VNĐ